NHÀ CUNG CẤP

TÊN SẢN PHẨM

DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ

 

CHỮ KÝ SỐ

Kê khai thuế, quyết toán thuế qua mạng, khai hải quan điện tử, ký email, văn bản, ký giao dịch điện tử

 

 

EASY-CA

(Đăng ký mới)

Thời gian sử dụng

1 năm

2 năm

3 năm

Giá trị dịch vụ

1,660,909

2,491,818

2,827,273

Thuế VAT (10%)

166,091

249,182

282,272

Tổng (gồm VAT)

1,827,000

2,741,000

3,110,000

EASY-CA

(Gia hạn)

Tổng (gồm VAT)

1,827,000

2,741,000

3,110,000

 

 

VIN-CA

(Đăng ký mới)

Thời gian sử dụng

1 năm

2 năm

3 năm

4 năm

Giá trị dịch vụ

1,660,909

2,491,818

2,827,273

3,000,000

Thuế VAT (10%)

166,091

249,182

282,272

300,000

Tổng (gồm VAT)

1,827,000

2,741,000

3,110,000

3,300,000

VIN-CA

(Gia hạn)

Tổng (gồm VAT)

1,277,000

2,191,000

2,907,000

3,267,000

 

 

 

 

 

 

 

Note: - Đối với gói DV 3 năm khi chuyển đổi từ NCC khác sang EASY-CA, VIN-CA được tặng thêm 6 tháng sử dụng.

- Không áp dụng đối với DN mới thành lập.