Công việc cụ thể bao gồm :

  • Thực hiện lại sổ sách kế toán từ các thời điểm của doanh nghiệp .
  • Kiểm tra tình hình kê khai các loại thuế theo qui định của Luật thuế hiện hành (kê khai theo tháng, quý, năm theo qui định của Luật Thuế cho từng loại thuế: GTGT, TNDN, TNCN, Môn bài, TTĐB….)
  • Hỗ trợ soát xét số liệu theo đúng chế độ kế toán hiện hành.
  • Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của chứng từ kế toán
  • Thực hiện công tác tham mưu cho Doanh Nghiệp khắc phục các trường hợp sai sót