Nghị định 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý là sửa đổi quy định về mức tạm nộp thuế TNDN, cụ thể:

“Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 04 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 04 đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào NSNN.”

Bên cạnh đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế đối với:

“Người khai thuế TNCN là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế TNCN theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN của đối tượng nhận thu nhập.”

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2022. Quy định về tạm nộp thuế TNDN được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2021 như sau:

  • Tính đến ngày nghị định này có hiệu lực, trường hợp người nộp thuế có số thuế tạm nộp 03 quý đầu kỳ tính thuế năm 2021 không thấp hơn 75% số phải nộp theo quyế toán năm, thì không áp dụng quy định tỷ lệ tạm nộp 04 quý tại Nghị định này;
  • Ngược lại, người nộp thuế có số thuế tạm nộp 03 quý đầu kỳ tính thuế năm 2021 thấp hơn 75% số phải nộp theo năm quyết toán, thì được áp dụng tỷ lệ tạm nộp 04 quý quy định tại Nghị định này.

Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ kế toán thuế hoặc những dịch vụ khác liên quan, hãy liên hệ ngay đến Vibetax để được tư vấn miễn phí và đăng ký sử dụng dịch vụ bằng những cách thức sau đây:

THUẾ & KẾ TOÁN VIBETAX

 Hotline: 0707 123 369- 0906 469 975 (zalo)

 Website: https://www.vibetax.vn/

 Email:  info.vibetax@gmail.com